Xian Lim and Kim Chiu

Best Dressed Couple: Xian Lim and Kim Chiu

‏Best Dressed Couple: Xian Lim and Kim Chiu, photo courtesy of @iamANAye Twitter.

Loading...